Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

BSCKI.

Đỗ Danh Quỳnh

Phó GĐ; Quyền phụ trách quản lý Trung tâm Gây mê hồi sức Ngoại khoa