Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

BSCKI.

Đỗ Danh Quỳnh

Phó Giám đốc phụ trách quản lý Trung tâm Gây mê hồi sức Ngoại khoa