Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Phục hồi Chức năng

Bs.

Đinh Ngọc Anh

PHÓ TRƯỞNG KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG