Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức mời khảo sát chào giá/báo giá hàng hóa/dịch vụ

09/06/2023 14:51

Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có nhu thực hiện: Đánh giá điều kiện lao động theo hệ thống chỉ tiêu về điều kiện lao động, xác định tên nghề, yếu tố, mức độ độc hại ảnh hưởng đến người lao động, để áp dụng mức bồi dưỡng bằng hiện vật theo Thông tư số: 24/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/11/2022.

Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức kính mời các Doanh nghiệp/Tổ chức/Đơn vị có đủ năng lực, khảo sát, chào giá cho bệnh viện.

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: