Bệnh viện HN Việt Đức mời chào giá cung cấp vật tư lắp đặt hệ thống khí y tế

16/03/2023 15:14

­Hiện nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đang cần cung cấp vật tư lắp đặt hệ thống khí y tế để phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện. Để có cơ sở tham khảo giá trên thị trường, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức kính mời các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh có khả năng cung cấp vật tư lắp đặt hệ thống khí y tế chào giá theo phụ lục đính kèm (Theo phụ lục 1).

Tagged in: Tags: