Bệnh viện HN Việt Đức mời chào báo giá hạng mục thu mua chất thảo y tế thông thường được phép tái chế năm 2023

11/11/2022 15:04

Nhằm mục đích lựa chọn đơn vị thua mua chất thải y tế thông thường được phép tái chế để ký hợp đồng chuyển giao trong năm 2023, Bệnh viện HN Việt Đức trân trọng mời các đơn vị/tổ chức tham gia chào giá với các thông tin sau: 

Phòng Công tác xã hội

Tagged in: Tags: