Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

CNĐD.

Trần Thị Thủy

Điều dưỡng trưởng khu vực