Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Hành chính

Ths.

Nguyễn Nghiêm Diệu Hương

Phó Trưởng phòng Hành chính