Bác sĩ Chuyên gia, TT Truyền máu

Ths.BS.

Vi Quỳnh Hoa

Giám đốc TT Truyền máu