Bác sĩ Chuyên gia, TT Ghép tạng

Ths. Bs.

Trần Minh Tuấn

Phó Giám đốc Trung tâm Ghép tạng