Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

Ths.Bs.

Tạ Minh Hiền

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Đánh giá mối tương quan giữa nồng độ procaltionil với mức độ nặng của sốc khuẩn nhiễm khuẩn.