Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh

Ths.Bs.

Chu Văn Tuệ Bình

Bác sĩ Khoa khám bệnh