Video - Nhân ái Việt Đức

  • Bệnh nhân Nguyễn Hồng Phúc ra viện

  • Bệnh nhân Bàn Chàn Páo ra viện