Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê I

CNĐD.

Trần Quang Phúc

Quyền Điều dưỡng trưởng TT Gây mê và Hồi sức ngoại khoa, Điều dưỡng trưởng khu vực khoa Gây mê 1