Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa, Gây mê I

CNĐD.

Phạm Thị Xuân Tươi

Điều dưỡng trưởng khu vực khoa Gây mê I