Bác sĩ Chuyên gia, TT Ghép tạng

Ths.

Nguyễn Thị Thu Hương

Điều dưỡng trưởng