Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Quản trị

KS

Nguyễn Thanh Tấn

Phó Trưởng phòng Quản trị