Bác sĩ Chuyên gia, Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức

ThS

Nguyễn Hữu Tư

Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế và Thiết bị Việt Đức