Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Vật tư- Thiết bị Y tế

ThS

Hoàng Bảo Anh

Trưởng phòng Vật tư thiết bị y tế