Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

TS.Bs.

Lưu Quang Thuỳ

PHÓ GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM; PHÓ TRƯỞNG KHOA HỒI SỨC TÍCH CỰC 2

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Nghiên cứu một số kỹ thuật tiên tiến trong điều trị CTSN và CS ở Việt Nam, bảo vệ năm 2012.

Nghiên cứu ứng dụng một số kỹ thuật tiên tiến trong GMHS, bảo vệ năm 2015.