Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

Bs.

Phí Thị Hoa

Bác sĩ