Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám bệnh

PGS.TS

Nguyễn Xuân Hùng

Trưởng khoa Khám bệnh