Bác sĩ Chuyên gia, Phòng Công tác xã hội, TT Chẩn đoán hình ảnh và Y học hạt nhân

Ths. Bs.

Nguyễn Trọng Sơn

Trưởng phòng Công tác xã hội; BS khoa Chẩn đoán Hình ảnh