Bác sĩ Chuyên gia, TT Gây mê và Hồi sức Ngoại khoa

Ths.Bs.

Nguyễn Thị Ngọc

Bác sĩ

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

So sánh các chỉ số huyết động đo bằng USCOM với picco.