Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Điều trị theo yêu cầu

PGS.TS

Nguyễn Thanh Long

Trưởng khoa

Công trình Nghiên cứu Khoa học:

Chủ trì 01 đề tài cấp bộ, 01 đề tài cấp nhà nước.

Có trên 50 đề tài được công bố trong đó có 03 đề tài đăng tại tạp chí y học nước ngoài.