Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Dược

DSTC.

Nguyễn Ngọc Nhung

KTV Trưởng