Bác sĩ Chuyên gia, Khoa Khám xương và Điều trị ngoại trú

Bs.

Nguyễn Dương Nhật Thi

Bác sĩ