Bác sĩ Chuyên gia, TT Truyền máu

CN.

Lương Tuấn Anh

KTV trưởng