Bác sĩ Chuyên gia

Dương Thị Phương Thảo Thảo

Quyền điều dưỡng trưởng